เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://patrunning.com โดย เราให้บริการฟรีสำหรับนักวิ่ง ในกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัคร กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง บนอินเตอร์เนท ซึ่ง งานเดิน-วิ่ง ที่รับสมัครจะเป็นการดำเนินการโดย “ผู้จัดงาน” ที่ได้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ไว้

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน

Patrunning.com ให้บริการผู้สนใจที่ต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเวบไซท์ โดย ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมที่ Patrunning.com นำเสนอได้ทุกรายการ ดังนั้น จึงไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้ใช้งานในระบบ นอกจากข้อมูลที่ใช้ในการสมัครงานวิ่งในแต่ละรายการตามห้วงเวลาเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

  • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Patrunning.com ไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจาก ผู้ดูแลระบบ ของ Patrunning.com หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัดด้วย และ Patrunning.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Patrunning.com และ ผู้ดูแลระบบ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์
  • ท่านจะแจ้งให้ ผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์ Patrunning.com ทราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
    สำหรับผู้สนใจที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และ ดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว
    สื่อและข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในไซต์เป็นลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น Patrunning.com ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้เว็บไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้
  • Patrunning.com และ ผู้ดูแลระบบ จะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือจากทางผู้จัดงาน หรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของ Patrunning.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Patrunning.com จะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่เกิดจากการสมัครงานวิ่งของท่านให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้ทาง Patrunning.com ดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล ในกรณีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เป็นการเปิดเผยให้กับผู้จัดงาน ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รับสมัคร รวมถึงการเปิดเผยให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ผู้ให้บริการอีเมล์ เป็นต้น Patrunning.com อาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ Patrunning.com จีงขอสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าท่านได้ใช้บริการกับทาง Patrunning.com แล้ว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูล

Patrunning.com และ Patrunning.club เป็นเวบไซท์ที่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดของให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารและสายการบิน เราจะทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัว ของท่านได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูล

นโยบายการคืนเงินค่าสมัคร

ท่านเข้าใจแล้วว่า การชำระเงินในการร่วมกิจกรรมไปยังผู้จัดงาน จะไม่สามารถขอคืนจาก Patrunning.com ได้ในทุกกรณี เนื่องจาก Patrunning.com เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการฟรีสำหรับผู้สนใจในการลงทะเบียนเพื่อสมัครร่วมกิจกรรมจากผู้จัดงาน โดยการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดงานในรายการนั้นๆ ซึ่งได้ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไว้ โดย ทาง Patrunning.com จะเป็นผู้ช่วยประสานงานกับทางผู้จัดงาน ในกรณีเกิดปัญหาในการขอคืนเงินค่าสมัครเท่านั้น

การติดต่อหรือแจ้งปัญหา

หากผู้ใช้บริการมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการให้บริการ ของ ระบบรับสมัครงานวิ่งออนไลน์ โดย Patrunning.com ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านช่องทางการติดต่อในเมนู “ติดต่อ Patrunning.com” บนเวบไซท์ Patrunning.com ได้โดยตรง