PEACE RUN 2020 วิ่งเพื่อสันติภาพ
ข้อมูลในการสมัคร พร้อมลิ้งในการตรวจสอบสถานะการสมัครจะส่งทาง Email ดังนั้น ***กรุณาตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง เพื่อรับข้อมูลได้ทันทีเมื่อทีมงานยืนยันการสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว
กรอก Email ของคุณ
ยืนยัน Email ของคุณ
***ทีมครอบครัวต้องมีผู้สมัครเป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

ข้อมูลผู้สมัครในทีม

ถ้าต้องการให้จัดส่งเสื้อก่อนวันงาน คิดค่าจัดส่ง 70 บาท ต่อ 1 ผู้สมัคร กรณีสมัครแบบกลุ่มมากกว่า 1 ผู้สมัคร คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 20 บาท/1 ผู้สมัคร กรุณาโอนค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง ตามจำนวนที่ระบุ และ กรอกชื่อผู้รับ และ ที่อยู่ในการจัดส่ง ให้ชัดเจน
***กรณีไม่โอนเงินตามจำนวนที่ระบุ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ และ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ในทุกกรณี
ทีมครอบครัว จะต้องกำหนดผู้สมัครให้ครบ 3 คน และ มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
ทีมครอบครัว จะกำหนดผู้สมัครได้เพียง 3 คนเท่านั้น และ มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
***กรณีไม่โอนเงินตามจำนวนที่ระบุ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ และ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ในทุกกรณี

*** กรณีผู้สมัครส่งภาพใดๆที่ไม่ใช่สลิปโอนเงิน จะถือว่าผู้สมัครตามใบสมัครนั้นสละสิทธิ์ทันที กรุณาตรวจสอบภาพใบโอนเงิน ก่อนการส่งข้อมูลเพื่อสมัคร
บัญชีธนาคาร
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา โพธิ์สามต้น
- บัญชีออมทรัพย์
- ชื่อบัญชี น.ส. ณภัทร กุลจิตติธร และ นาย ลิขิต ปั้นแววงาม
- บัญชีเลขที่ 062-8-23049-8

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Sending